Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid
Artikel 2 – Overeenkomst
Artikel 3 – Prijzen
Artikel 4 – Levering en levertijd
Artikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Garantie
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 – Opschorting/ontbinding
Artikel 9 – Toepasselijk recht

1. Definities & toepasselijkheid
1.1 Onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.3 Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en, behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

2. Overeenkomst
2.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door SAMM Behandelbanken retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt SAMM Behandelbanken zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Wederpartij aan SAMM Behandelbanken verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
2.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
2.4 Elke tussen Wederpartij en SAMM Behandelbanken gesloten overeenkomst is voor beide partijen bindend, tenzij SAMM Behandelbanken Wederpartij binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk dan wel telefonisch bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.
2.5.Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame van de wederpartij binnen acht werkdagen na datum van factuur.
2.6 Wij zijn bevoegd de nakoming van onze verbintenis op te schorten indien ons na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar daartegenover staande verplichtingen niet zal nakomen.
2.7 Wij zijn bevoegd –indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten– voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

3. Prijzen
3.1 Elke prijsopgave is geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel is overeengekomen.
3.2 Tenzij anders is vermeld zijn onze prijzen, gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, sociale- en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten, gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, inclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten, de kosten van in- en uitlading en bezorging, vermeld in de Nederlandse valuta.
3.3 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om 3 maanden na de datum van het sluiten van de overeenkomst de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

4. Levering en levertijd
4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij, exclusief montage en aansluitingen. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf hebben verlaten.
4.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij de aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
4.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn en die aan de buitenkant zichtbaar zijn, dient de wederpartij meteen op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd en reclames dienaangaande niet meer in behandeling te worden genomen. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij(af)levering aanwezig zijn, maar niet aan de buitenkant zichtbaar zijn, dient de wederpartij binnen 4 werkdagen na (af)levering schriftelijk aan ons te melden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd en reclames dienaangaande niet meer in behandeling te worden genomen.
4.4 Wederpartij dient er voor zorg te dragen dat SAMM Behandelbanken wordt voorzien van voldoende (kantoor)ruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van SAMM Behandelbanken noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
4.5 SAMM behandelbanken wendt alle aansprakelijkheid af voor schade die ontstaan is als gevolg van het niet voldoen aan hetgeen gesteld is in art. 4.4 van deze voorwaarden.
4.6 De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.7 Overeengekomen leveringstermijnen hebben niet de strekking ons bij overschrijding daarvan in verzuim te doen zijn.
4.8 Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Uitsluitend in het geval van excessieve overschrijding van de levertijd die aan onze schuld te wijten is, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, evenwel niet nadat ons alsnog een redelijke nakomingstermijn is gegund. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Alle kosten verbonden aan de opslag van na het verstrijken van de leveringstijd niet afgenomen goederen zijn voor rekening van de wederpartij.

5. Betaling
5.1 Betaling door Wederpartij dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door SAMM Behandelbanken aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
5.2 Bij overschrijding van de onder 5.1 genoemde termijn, is Wederpartij, na door SAMM Behandelbanken ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Wederpartij, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Wederpartij in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Wederpartij. Indien SAMM Behandelbanken na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen, is de Wederpartij de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
a) Voor zover Wederpartij niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt SAMM Behandelbanken aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke kosten, zoals is bepaald en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
b) Voor zover Wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt SAMM Behandelbanken in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 % van de totaal openstaand hoofdsom met een minimum van €500,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
5.3 Betalingen door of vanwege Wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Wederpartij verschuldigde buitengerechtelijke kosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht andersluidende aanwijzing van Wederpartij.
5.4 In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses.

6. Garantie
6.1 Wij garanderen de door ons te leveren tweedehands apparatuur voor de duur van drie maanden, hetgeen inhoudt dat wij ons verplichten gedurende dit tijdvak voor aanwijsbare materiaal- en constructiefouten op te komen. Dergelijke gebreken dienen ons zo spoedig mogelijk na aflevering medegedeeld te worden, waarna wij de desbetreffende apparaten respectievelijk onderdelen zullen vervangen ofwel doen repareren. De hiervoor genoemde garantietermijn van drie maanden wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld reparatie of omruil.
6.2 Wij garanderen de door ons te leveren nieuwe onderdelen voor de duur van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.3 Wanneer de koper de opstelling enz. van de installatie zelf wenst uit te voeren, dan wijzen wij elke aansprakelijkheid van de hand, indien niet onmiddellijk, of wel uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst, eventuele gebreken zijn opgegeven. In dit geval zijn wij slechts verantwoordelijk voor hetgeen vooraf schriftelijk overeengekomen is. De garantie blijft slechts van kracht indien de installatie op de juiste wijze bediend en gebruikt wordt, daaraan geen enkele wijziging of reparatie heeft plaatsgehad –behoudens door ons eigen personeel– en de schade niet het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of andere zich buiten onze schuld voordoende factoren.
6.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:
a) onderhoudsvoorschriften
b) anders dan normaal gebruik
c) normale slijtage
d) montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de wederpartij
e) door wederpartij en/of derden toegepaste niet originele onderdelen
f) en indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten. Het in de eerste volzin bepaalde geldt terzake van vorderingen betreffende de tegenprestatie van door ons aan de wederpartij krachtens overeenkomst, ook een eerdere of latere overeenkomst, geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
7.2 De wederpartij is vóór de in art. 7.1 bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan hebben wij het recht om alle door ons geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de wederpartij of de bevoegde rechterlijke instantie daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze goederen zich bevinden. Tevens is al dan iedere vordering terstond opeisbaar.
7.3 Terugnamen overeenkomstig het in art. 7.2 gestelde laat ons recht op (volledige) schadevergoeding, ingevolge de regels die gelden bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, onverlet.
7.4 De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, doch daarop mogen – zolang de goederen nog eigendom zijn van SAMM behandelbanken - geen zekerheidsrechten in welke vorm dan ook worden gevestigd.

8. Opschorting/ontbinding
8.1 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance of liquidatie van zaken van de wederpartij, in geval van diens overlijden, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
8.2 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de wederpartij in staat is aan haar contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht –al dan niet tot zekerheid– van het bedrijf van de wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan zijn wij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomsten.

9. Toepasselijk recht
9.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag.

SAMM Behandelbanken
Boerendanserdijk 2-T
8024 AH Zwolle
KVK nummer: 51782316
BTW nummer: NL 8501.69.203.B01